Gweithdrefnau Tywydd Garw / Inclement Weather

School procedures in contacting parents

Cinio Nadolig 2023 Christmas Dinner

Annwyl riant/Gwarchodwr Bydd cinio Nadolig yr ysgol ar yr 20fed o Ragfyr eleni, rydym yn hyrwyddo fod pob plentyn yn manteisio

Flu vaccine catch up session

We would like to advise you that we are holding a flu vaccine catch up session (Nasal spray) for any children that have missed

Prosiect Rhynglwadol ‘TAITH’ Global Citizenship International Project

Fel y gwyddoch, ar ddiwedd tymor yr haf, cawsom gadarnhad ein bod wedi Ilwyddo mewn cais cyfalaf am gyllid i ariannu prosiect

Wythnos Gwrth Fwlio / Anti Bullying Week- Nov 13-17th

A hithau’n Wythnos Gwrth Fwlio wythnos nesaf, gall plant ddod i’r ysgol dydd Llun nesaf, Tachwedd 13eg gan wisgo s

Carol yr Wyl – Ymdrech Ysgol y Llys / 2023 entry

Cyn hanner tymor, bu i ni gystadlu unwaith eto yng nghystadleuaeth blynyddol Carol yr Wyl (S4C). Yn anffodus, ni lwyddom i gyr

Diweddariad gwisg Ysgol / School Uniform Update 13.09.23

Deall eich Plentyn / Understanding Your Child, the Solihull Approach

Gweler manylion cwrs ‘Deall eich Plentyn’- dull Solihull, sy’n cael ei gynnal yma yn Ysgol y Llys yn ystod y

Aelodaeth yr Urdd 2023-24 / Urdd Membership 2023-24

Os yw eich plentyn yn dymuno ymaelodi a’r Urdd eleni (2023-24) ,rhaid dilyn y dolen canlynol a chofrestru/ymaelodi aR

Trefniadau boreuol / Morning drop off arrangements – Update

Gobeithio i’r plant fwynhau’r wythnos gyntaf yn ol yn Ysgol y Llys ac wedi ymgartrefu bellach yn eu dosbarthiadau

Clybiau Hanner Tymor / After School Clubs Term Timetable

Asesiadau Personol Llythrennedd a Rhifedd / Personalised Literacy and Numeracy Assessment Update

As you are aware, schools across Wales use personalised assessments in Literacy and Numeracy to track pupil progress. (Specifi

Gweithgaeddau Gwyliau Haf / Sport Summer Camps

Pam dewis Addysg Cyfrwng Cymraeg? Mae angen barn rieni! / Why choose Welsh medium education? Your views required!

Mae Gymdeithas ‘Rhieni Dros Addysg Gymraeg’ (RHAG), wedi comisiynu gwaith ymchwil i’r rhesymau mae teuluoedd

Gweithgareddau Haf Llyfrgell Prestatyn / Library Summer Activities

Amgaeaf fanylion gweithgareddau gwyliau’r haf yn y llyfrgell. Please find attached details of summer holiday activities

Cychwyn Pwyllgor Cymraeg i Prestatyn / Starting a Welsh Committee for Prestatyn

Mewn sgyrsiau diweddar gyda Menter Iaith Dinbych, mae teimlad unfrydol bod angen ni hyrwyddo a marchnata mwy o weithgareddau

Staffio / Staff Latest

Byddwn yn ffarwelio (dros dro) a Mrs Glesni Thomas (ALNCO) ar ddiwedd wythnos yma with iddi gychwyn pennod newydd fel Swyddog

An evaluations of F.R.I.E.N.D.S Resilience Programs in Ysgol y Llys

Clwh Hwyl yr Urdd / Urdd Summer Camp

Gweler manylion am gwrs undydd a drefnir gan yr Urdd sydd i’w gynnal yma yn Ysgol y Llys ar ddydd Mawrth, Awst 1af. Cos

Ci Therapi – Diweddariad / Therapy Dog – Update

Dyma neges i rieni am gynllun Ysgol y Llys i ariannu prosiect cyffrous o sicrhau hyfforddiant i gael Ci Lles ar y safle i gefn