Clwbiau Ysgol

School Clubs

Clybiau ar ôl ysgol

Clybiau'r hanner tymor

Rhoddir pwyslais yn Ysgol y Llys ar gynnig clybiau allgyrsiol i blant tu allan i oriau ysgol. Mae hyn yn rhan o ethos yr ysgol o gynnig cyfloed i blant mewn meysydd amrywiol, ac er mwyn datblygu’r plant yn gyflawn.

Trwy’r flwyddyn academaidd mae Clybiau amrywiol ar gael i ddisgyblion.
Staff ysgol sy’n bennaf gyfrifol am gynnal y sesiynau ond rydym yn ffodus iawn hefyd o gael rhieni gweithgar sy’n fodlon rhoi o’u hamser er lles y disgyblion.

Rydym yn ffodus hefyd ar safle Ysgol y Llys i gael caeau pwrpasol i gynnal y gweithgareddau amrywiol. Pan nad yw’r tywydd yn caniatáu, mae gennym gampfa chwaraeon aml bwrpas.

Mae Clybiau ar ôl ysgol Ysgol y Llys yn cynnwys y canlynol:

 • Clwb Pêl droed
 • Clwb Rygbi
 • Clwb Pêl rwyd
 • Clwb Criced
 • Clwb Dal i Fynd
 • Clwb Gemau
 • Clwb Garddio
 • Clwb Coginio
 • Clwb Caligraffi

Mae’r clybiau yn rhedeg fesul hanner tymor ac mae llythyr yn mynd allan i rieni ar ddechrau bob hanner tymor yn nod i bwy ac ar ba ddyddiau y mae’r gweithgareddau.
Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniadau rhieni, ac yn falch o dderbyn unrhyw sylwadau ar yr hyn sy’n cael ei gynnig.

Tu hwnt i weithgareddau’r ysgol, mae’r neuadd hefyd yn cael ei hurio yn allanol.
Mae Clwb Karate Adrian Wright yn cyfarfod bob nos Fawrth a nos Wener, tra cynigir Gwersi Gymraeg gan Goleg Harlech i oedolion yn llyfrgell yr ysgol bob prynhawn dydd Mercher. Cysylltwch â’r ysgol am ragor o wybodaeth.

Ysgol y Llys after school club

There is a strong tradition at Ysgol y Llys of offering pupils extra curricular activities outside normal teaching hours. This ethos is one of the strengths of the school and contributes to developing strong PHSE values among staff and pupils.

After School Clubs are offered throughout the academic year. They are co-ordinated by school staff although we are also fortunate in the role parents play in coaching pupils. This contributes to the ‘family feel’ at Ysgol y Llys.

We are fortunate on the site to have generous playing fields facilities and when weather does not permit, we have a new multi purpose sports hall.

Among the many After School Clubs offered at Ysgol y Llys we have;

 • Football Club
 • Rugby Club
 • Netball Club
 • Cricket Club
 • ‘Keep Moving’ Club
 • Games Club
 • Gardening Club
 • Cooking Club
 • Calligraphy Club

The Clubs run on a half term basis (unless notified otherwise). A letter goes out to parents each half term indicating which clubs will be running and to which age group the Clubs will be aimed.
We value the opinions of parents and would love to hear your opinions on the Clubs we have to offer.

The school Sports hall can also be hired by groups wishing to promote events, or hold sporting activities etc. Currently, we have Adrian Wright’s Karate Club on Tuesday and Friday nights and new members are welcome to join. We also offer Welsh lessons for adults (Coleg Harlech) on Wednesday afternoons in the school library. New members welcome. Please contact the school reception for further details.