Gwybodaeth Bwysig

1. Trefniadaeth Derbyn Plant / Admission

Derbynnir plant i’r Uned dan 5 i’r flwyddyn ysgol Meithrin am bum bore neu brynhawn yr wythnos cyn belled a’u bod wedi cyrraedd eu pedwerydd pen-blwydd yn ystod y flwyddyn, h.y. rhwng Medi 1af ac Awst 31ain.

Yn yr un modd derbynnir plant yn llawn amser i’r Dosbarth Derbyn os ydynt yn cyrraedd pump oed cyn diwedd y flwyddyn addysgol. Gall rhieni sy’n ystyried anfon eu plant i’r ysgol drefnu ymweliad i dderbyn mwy o wybodaeth trwy gysylltu â’r Pennaeth ymlaen llaw.

Pupils are admitted to the Under 5 unit in their nursery year for five mornings or five afternoons a week provided that they attain their fourth birthday during that school year, i.e. between September 1st and August 31st.

Similarly, children are admitted full time into the reception year if they attain the age of five before the end of that school year. Parents who are considering sending their children to the school may arrange a visit to gather more information by consulting the Headteacher beforehand.

2. Oriau / School Hours
Meithrin—- 9.00 y b – 11.30 y b (sesiwn y bore) : 12.30 – 3.00 y p (sesiwn y prynhawn)
Derbyn 8.55 y b – 12.00 : 12:55 – 3.00 y p
Iau 8.55 y b – 12.00 : 12:55 – 3.15 y p
Nursery   9.15 am – 11.45 am (morning session) : 12.30 – 3.00 pm (afternoon session)
Reception   8.55 pm – 12.00 : 12:55 – 3.00 pm
Infants   8.55 am – 12.00 : 12:55 – 3.15 pm

 

3. Disgyblaeth Bendant / Assertive Discipline

Yn Ysgol y Llys rydym wedi mabwysiadu dull “Disgyblaeth Bendant” ddisgyblu drwy’r ysgol. Mae’r dull wedi cael ei gymeradwyo gan Awdurdod Addysg Sir Ddinbych.
Yn ein ‘hysgol rydym wedi datblygu disgyblaeth bositif ac mae gennym system wobrwyo e.e.

 • Uned dan 12: Pwyntiau Grwpiau, Pwyntiau tai, Seren (Sêr) yr Wythnos, Brig y Siartiau.
 • Uned dan 9: Enw yn y bocs neu Buwch Goch Gota, Pwyntiau gr_p a thai, Seren (Sêr) yr Wythnos.
 • Uned dan 7: Wynebau Hapus, Sticeri, Siaradwr Cymraeg yr Wythnos, Amser Aur, Disgybl yr wythnos.
 • Uned dan 5: Seren, Sticer arbennig , Siaradwr Cymraeg yr Wythnos

At Ysgol Y L1ys we have adopted the “Assertive Discipline” method of discipline throughout the school. It is a system approved by Denbighshire Education Authority.
In Ysgol y L1ys we aim to develop positive discipline and have a structured reward system e.g.

 • Unit Under 12: Group points, House points, Star(s) of the Week, Top of the Charts.
 • Unit Under 9: Name in the box or Ladybird, House and Group points, Star(s) of the Week.
 • Unit Under 7: Happy faces, Stickers, Welsh Speaker(s) of the Week, Pupil of the Week, Golden time.
 • Unit Under 5: Star, Special sticker, Welsh Speaker(s) of the Week
4. Gwisg Ysgol / School Uniform


Gwybodaeth Gwisg Ysgol Newydd /
NEW School Uniform Information
3.7.17
(PDF)

Noder: Ffrogiau Haf
Ar gyfer tymor yr haf 2015, gwisg haf ffrog gingham coch a gwyn fydd yr opsiwn ar wahân i grys polo, siwmper a sgert i ferched.

Mae gwisgo’r wisg ysgol yn rheol ysgol. Disgwylir i bob plentyn ei wisgo yn ystod gweithgareddau cyhoeddus.
Mae’r wisg ysgol yn cynnwys:

Bechgyn:

 • Trowsus – navy neu lwyd
 • Crys polo -coch gyda logo’r ysgol
 • Siwmper – navy gyda logo’r ysgol
 • Esgidiau du (ni chaniateir trainers)

Gwisg yr Haf – trowsus byr navy a chrys polo coch.

Genethod:

 • Crys polo – coch gyda logo’r ysgol
 • Sgert/Trowsus – navy neu lwyd
 • Sanau – gwyn
 • Siwmper – navy gyda logo’r ysgol
 • Esgidiau du (ni chaniateir trainers)
 • Gwisg yr Haf – ffrog gingham coch a gwyn neu drowsus byr navy a chrys polo coch gyda logo’r ysgol.

Rydym yn annog plant i wisgo esgidiau, yn hytrach na trainers, i’r ysgol.
Mae modd prynu ‘fleece’ gyda logo’r ysgol hefyd. Mae’r ‘fleece’ i’w wisgo fel siaced a ni ddisgwylir i’r plentyn ei wisgo yn y dosbarth. Mae pob eitem o’r wisg ysgol ar gael o 1st Class Clothes a Carsons, Stryd Fawr, Prestatyn. Mae het/cap haul gyda logo’r ysgol ar werth yn swyddfa’r ysgol.

Os gwelwch chi’n dda, a wnewch chi sicrhau fod pob eitem a wisgir wedi ei nodi’n glir ag enw’r plentyn.

Dillad Addysg Gorfforol

 • Siorts navy – crys T gwyn (plaen)
 • Trowsus byr a siwt drac.
 • Trainers i chwaraeon y tu allan.
 • Ni fydd angen esgidiau/trainers i wersi gymnasteg yn y neuadd.

Nid yw clustdlysau yn rhan gydnabyddedig o’r wisg ysgol a byddai’n well gennym pe na fyddent yn cael eu gwisgo. Os ydynt, fodd bynnag, dylent fod yn “studs” neu’n “sleepers” a dylid eu tynnu ar gyfer Addysg Gorfforol, chwaraeon neu wersi nofio yn unol â rheolau Iechyd a Diogelwch yr ysgol.

Please note: Summer dresses
F
or summer 2015, girls will only have the option of a red summer dress and that blue summer dresses will be phased out.

The wearing of school uniform is a school rule. Pupils are expected to wear uniform during public activities.
The school uniform consists of:

Boys:

 • Trousers – Polo Shirt – Sweater – Summer Wear –
 • Trousers – navy blue or grey
 • Polo Shirt – red with school logo
 • Sweater – navy blue with school logo
 • Summer Wear – navy blue shorts and red polo shirt with school logo
 • Black shoes (trainers are not allowed)

Girls:

 • Polo Shirt – red with school logo
 • Skirt/Trousers – navy blue or grey
 • Socks – white
 • Sweater – navy blue with school logo
 • Summer Wear – Red and white gingham dress or navy blue shorts and red polo shirt with school logo. Navy polo dress.
 • Black shoes (trainers are not allowed)

A fleece with the school logo is also available. The fleece is to be worn as a jacket and we do not expect the child to wear it in the classroom.
Could you please ensure that every item of clothing is marked with your child’s name All items of uniform are obtainable from 1st Class Clothes. Sun hats/caps with school logo are available from the school office.

P E Clothing

 • Navy shorts – plain white
 • T-shirt and/or track suit.
 • Trainers for outside games, black pumps for indoors.
 • No footwear is necessary for gymnastics lessons in the hall.

Please ensure that all items of clothing are clearly marked with the child’s name.

Earrings are not a recognised part of school dress and we prefer they were not worn. If, however, they are, they should be studs or sleepers, which must be removed for all P.E., games and swimming lessons in accordance with the school’s Health and Safety regulations.

5. TYWYDD GARW/AMGYLCHIADAU ANARFEROL /
EXTREME WEATHER /UNUSUAL CIRCUMSTANCES

Nid ar chwarae bach y mae gwneud penderfyniad i gau’r ysgol. Gwneir bob ymdrech i gadw’r ysgol ar agor ond rhaid ystyried nifer o ffactorau- iechyd a diogelwch plant a staff a nifer staff sy’n absennol oherwydd effeithiau’r tywydd.

Yn y gorffennol rydym wedi cau’r ysgol yn gyfan gwbl oherwydd effeithiau tywydd garw a hefyd wedi cau’r ysgol yn rhannol oherwydd ddiffyg staff mewn unedau arbennig. Eto- rhaid pwysleisio gwneir POB ymdrech i aros yn agor. Rhaid cofio hefyd fod nifer fawr o staff Ysgol y Llys yn byw mewn ardaloedd gwledig, a gall effeithiau’r tywydd amrywio’n fawr o ardal i ardal. Dylid cadw hyn mewn cof yn ystod yr achosion prin le effeithir rhediad yr ysgol oherwydd y tywydd.

Os yw penderfyniad yn cael ei wneud i gau’r ysgol- yna hysbysir rhieni cyn gynted ag sydd bosib. Bydd e-bost i rieni gan y Pennaeth a bydd neges yn cael ei gynnwys ar safwe’r ysgol. Cofiwch ddefnyddio’r safwe am y wybodaeth ddiweddaraf. Gall rieni hefyd cysylltu â’r ysgol ar 01745 853019 ben bore am ragor o fanylion.

Gwerthfawrogwn sut y gall cau ysgol effeithio ar rieni- yn enwedig gyda chyfrifoldebau gwarchod plant ac effaith hefyd ar waith. Ceisiwn ein gorau i sicrhau cysondeb a hefyd eich hysbysu cyn gynted ag sydd bosib.

Gwerthfawrogaf eich cydweithrediad.

** RHYBUDD TYWYDD GARW **
** SEVERE WEATHER WARNING **
Please check the Denbighshire website for schools closures:
Link: Denbighshire Up-To-Date School Closure List

The decision to close a school is never made lightly. Every effort will be made to keep the school open but several factors must be taken into consideration – children and staff’s health and safety and the number of staff who are absent due to bad weather.

In the past we have closed the whole of the school because of bad weather and have also closed part of the school due to lack of staff in some Units. Again – we must emphasise that EVERY EFFORT will be made to stay open. The fact that many of Ysgol y LLys staff live in rural areas must be taken into account, as the effects of the weather can vary greatly from area to area. This is one of the few instances where the running of the school is affected due to the weather.

If a decision is made to close the school – we will contact the parents as soon as possible. The Headteacher will e-mail parents and a message will be posted on the school’s website. Please use the website for the latest information. The parents can also contact the school on 01745 853019 first thing in the morning for more information.

We appreciate the effects that closing the school can have on parents – especially with childcare and also on work. We will do our best to ensure consistency and to inform you as soon as possible.

Thank you for your co-operation