Eisteddfod yr Urdd 2022

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn dechrau yn Ninbych un fuan ac rydym yn ymwybodol y bydd nifer fawr o ysgolion yn cystadlu eleni. Mae nifer y cystadleuwyr yn Sir Ddinbych eleni yn wych ac i’w ddathlu.

Er mwyn sicrhau nad oes unrhyw un yn siomedig, cofiwch, er bod tocynnau mynediad AM DDIM, bod yn rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw. Mae pryder cenedlaethol y bydd rhai ysgolion, teuluoedd a chystadleuwyr yn cyrraedd heb docynnau a bydd hyn yn achosi problem. Er bod mynediad am ddim mae’n rhaid i’r Urdd reoli a gwybod pwy sydd wedi cael mynediad i faes yr Eisteddfod am resymau Iechyd a Diogelwch.

Mae tocynnau ar gael drwy ddilyn y ddolen hon https://urdd.ticketsolve.com/shows

Sicrhewch bod eich teuluoedd yn ymwybodol o hyn er mwyn osgoi dryswch a phroblemau.

The Urdd Eisteddfod will soon start in Denbigh and we are aware that a large number of schools will be competing this year. The number of competitors in Denbighshire this year is fantastic and to be celebrated.

To ensure no one is disappointed please be aware that although entrance tickets are FREE, tickets must be booked in advance. There is a national concern that some schools, families and competitors will just turn up without tickets and this will cause a problem. Although entrance is Free the Urdd must control and know who has gained access to the Eisteddfod field for Health and Safety reasons.

Tickets are available by following this link https://urdd.ticketsolve.com/shows

Please ensure your families are aware of this to avoid confusion and problems.