Little Tern Project

Gair i’ch atgoffa am yr ymweliad i Gronant ddydd Llun/Mawrth wythnos nesaf. Dyma gopi o’r llythyr gwreiddiol –

Just a note to remind you of the forthcoming visit to Gronant on Monday/Tuesday next week. This is a copy of the original letter –

24.06.2019

Annwyl Rieni

Rydym wedi cael gwahoddiad gan gwasanaethau cefn gwlad Sir Ddinbych i fynd i Gronant i gymeryd rhan mewn prosiect ‘Little Tern’ ar ddydd Llun/Mawrth 8fed / 9fed o Orffennaf 2019 ac i gymeryd rhan mewn gweithgareddau ar y traeth. Ni fydd unrhyw gost i chi , bydd y plant yn teithio yna ac yn ôl mewn bws yn ystod amser Ysgol. Bydd eich plentyn angen pecyn bwyd a diod a gwisgo dillad ei hunain (côt – gall fod yn wyntog yna).

Mi fydd yn daith yn ddibynnol ar y tywydd, ond rydym wedi trefnu fod Dosbarthiadau y Wennol a’r Hebog yn mynd ar y dydd Llun yr 8fed a’r Eos ac Eryr yn mynd ar y dydd Mawrth 9fed o Orffennaf.

Gyda diolch

Staff yr Uned Dan 9

Dear Parents

We have a accepted an invitiaton from Denbighshire Councy Council’s countryside services to visit Gronant to take part in the ‘Little Tern’ project on Monday/Tuesday 8th/9th July 2019 and to take part in beach activities. There will be no cost to you for the trip, and the children will travel to and from Gronant in a coach during school time. Your child will require a packed lunch and drink and wear his/her own clothes. (Coat – it may be windy)

The visit will be dependent upon the weather, but we have arranged for Wennol and Hebog classes to go on Monday 8th July and Eos and Eryr on Tuesday 9th July.

Thank you

Under 9 Unit Staff